1/30

NASZA SZKOŁA JEST WYJĄTKOWA! - WSZYSTKO, CO TRZEBA WIEDZIEĆ O POLSKIEJ SZKOLE

szkola.png

Ogólnokrajowa Uzupełniająca Polska Szkoła i Przedszkole na Węgrzech

Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda

szkola.png

Ogólnokrajowa Uzupełniająca Szkoła Polska i Przedszkole na Węgrzech jest placówką, mającą status szkoły o charakterze uzupełniającym, która na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych działa w oparciu o obowiązujące przepisy węgierskiego systemu edukacyjnego. Jest szkołą prowadzącą naukę zarówno języka polskiego jako ojczystego, jak i dziedziczonego oraz obcego.

Siedziba szkoły znajduje się w Budapeszcie, w X dzielnicy (Kőbánya), przy ulicy Állomás 10.

Kształcenie w szkole obejmuje trzy poziomy: przedszkole, szkołę podstawową (nauczanie w klasach 1-8) i szkołę średnią ( nauczanie w klasach 9-12). Edukacja dotyczy języka polskiego i wiedzy o Polsce. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania zgodny z węgierskimi wymogami oświatowymi.

Oceny z języka polskiego uzyskane przez uczniów są honorowane przez szkoły węgierskie i za zgodą rodziców wpisywane na świadectwa szkoły węgierskiej. Poza tym uczniowie uczęszczający do naszej szkoły mogą zostać zwolnieni z obowiązku uczenia się drugiego języka obcego na rzecz języka polskiego- tym samym język polski stał się jednym z przedmiotów uznawanych na świadectwie maturalnym.

Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, estetycznych salach lekcyjnych wyposażonych w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze 5 godzin lekcyjnych ( 4 godz. języka polskiego + 1 godz. wiedzy o Polsce).

Szkoła wydaje świadectwa Węgierskiego Ministerstwa Oświaty, na którym wpisywane są oceny z języka polskiego i wiedzy o Polsce. Poza tym oceny mogą zostać dopisane do świadectw szkół węgierskich i na świadectwie maturalnym

Co to znaczy, że szkoła jest ogólnokrajowa? Klasy poza Budapesztem.

szkola.png

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech jest placówką działającą na zasadzie szkoły w rozproszeniu - główna siedziba szkoły, jej sekretariat, dyrekcja znajduje się w Budapeszcie (tu odbywają się rady pedagogiczne i tutaj kilkakrotnie w ciągu roku zjeżdżają uczniowie z różnych ośrodków na wspólne uroczystości), ale poszczególne klasy nie znajdują się na wspólnym korytarzu, tylko w różnych punktach na terenie całego kraju. System ten pozwala z jednej strony zachować jednolity poziom nauczania w całym kraju, z drugiej zaś zapewnia możliwość nauki dzieciom polonijnym poza Budapesztem.  

W roku szkolnym 2021/22 zajęcia prowadzone są w Budapeszcie oraz w: Budakeszi, Csór, Cegléd, Dunaújváros, Göd, Gödöllő, Debreczynie, Pécs, Szentendre, Szolnok, Veszprém. Oczywiście lista klas na terenie Węgier jest listą otwartą - oznacza to, że jeżeli gdziekolwiek zbierze się minimalna liczba zainteresowanych uczniów (8 osób, niekoniecznie w tym samym wieku, a w bardzo uzasadnionych przypadkach można wnioskować o odstępstwo od tej liczby) Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech uruchomi procedurę stworzenia kolejnego oddziału Szkoły i zapewnienia mu odpowiedniej opieki pedagogicznej i organizacyjnej.

 

Egzamin maturalny

szkola.png

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech przygotowuje uczniów do matury z języka polskiego jako narodowościowego przez 4 lata liceum - od klasy 9 do 12. Uczniowie klas gimnazjalnych mogą wybrać profil swojego kształcenia: zajęcia z literatury polskiej lub zajęcia językowe bogacące słownictwo i przygotowujące do egzaminu z języka (chętni mogą oczywiście chodzić na oba, bo zajęcia odbywają się w różnych terminach).

Węgierska matura z języka polskiego jest innym egzaminem niż matura z języka polskiego przeprowadzana w szkołach w Polsce, gdyż jest egzaminem z języka, ocenia kompetencje językowe maturzysty – jest to egzamin podobny do egzaminu z języka polskiego, jako obcego na poziomie B2. Egzaminy pisemne z lat poprzednich (od 2005 roku) są dostępne na stronie kuratorium.

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech samodzielnie nie przeprowadza egzaminu maturalnego, ale na wniosek odpowiednich instytucji węgierskich rokrocznie bierze udział w ich organizacji. Egzaminy maturalne organizuje i fizycznie przeprowadza macierzysta szkoła ucznia (matura poziomu średniego) lub węgierski Kormányhivatal (matura rozszerzona). Instytucje przeprowadzające egzaminy pisemne często zwracają się potem do nauczycieli Szkoły Polskiej z prośbą o sprawdzenie prac, a także o przeprowadzenie egzaminów pisemnych.

 

Zgodnie z przepisami węgierskiego prawa oświatowego uczniowie szkół średnich mogą przystępować do węgierskiego egzaminu maturalnego z języka narodowościowego po zaliczeniu 4 lat nauki języka polskiego w węgierskim gimnazjum (lub oczywiście szkole uzupełniającej działającej w ramach węgierskiego systemu oświaty) – na tej podstawie zgłaszają chęć zdawania takiego egzaminu w swojej macierzystej szkole średniej. Egzaminy maturalne z języków narodowościowych – jak i z kilku innych przedmiotów – mogą być zdawane w trybie przyśpieszonym, po ukończeniu przez ucznia 10 klasy (2 klasy szkoły średniej) oraz po pomyślnym zdaniu egzaminu klasyfikacyjnego z kolejnych dwóch lat (osztályozó vizsga). Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech corocznie przeprowadza egzamin klasyfikacyjny dla chętnych uczniów – jego warunkiem wynikającym z przepisów prawa oświatowego i wykładni węgierskiego Kormányhivatal jest posiadanie ocen z przynajmniej dwóch lat nauki języka polskiego w szkole średniej działającej w węgierskim systemie oświaty (szkoła uzupełniająca lub węgierska szkoła średnia).  

Egzaminy ECL

ECL_LOGO.jpg

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech nie tylko przygotowuje uczniów do egzaminów państwowych o standardach europejskich (ECL) z języka polskiego na każdym poziomie, ale także - dwa razy do roku - przeprowadza takie egzaminy. Szkoła jest zarejestrowaną placówką przyjmowania egzaminów ECL z języka polskiego. Praktyka pokazuje, że młodzież szkolna z powodzeniem zdaje egzaminy na poziomie średnim zaawansowanym. Na egzaminy mogą zgłaszać się również chętni spoza szkoły - tak młodzież, jak i dorośli. Na egzaminy zgłaszać się można w sekretariacie szkoły. Egzaminy są płatne. 

Egzamin ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) to certyfikowany egzamin obejmujący języki państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym języka polskiego, oparty o jednolity, niezawodny i obowiązujący standard oceny znajomości języków obcych. Mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Jego początki sięgają 1992 roku, a cechą charakterystyczną jest porównywalność wyników egzaminacyjnych i certyfikatów we wszystkich egzaminowanych językach.

Egzamin jest akredytowany przez organizację EALTA (European Association for Language Testing and Assessment).

Sieć ośrodków egzaminacyjnych tworzą uniwersytety, szkoły wyższe i szkoły językowe w tym nasza szkoła. Jednostką koordynującą jest Centrum Języków Obcych Uniwersytetu w Pécs.

ECL potwierdza pisemną i / lub ustną znajomość ogólnego języka polskiego, w zakresie tematów związanych z życiem osobistym i zawodowym, odpowiednio na poziomach: A2, B1, B2, C1, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Egzamin ECL nie zawiera testów gramatycznych, koncentruje się na praktycznych umiejętnościach komunikacyjnych sprawdzając 4 kompetencje językowe: rozumienie tekstu czytanego, umiejętność pisania, rozumienie ze słuchu, umiejętność mówienia.

Szkoły partnerskie

szkola.png

Od kilku już lat Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech prowadzi aktywną współpracę z polską Szkołą Podstawową nr 68 we Wrocławiu. Uczniowie szkoły na Węgrzech wielokrotnie gościli we Wrocławiu - rokrocznie spędzali tydzień uczęszczając na lekcje ze swoimi wrocławskimi rówieśnikami, a uczniowie z Wrocławia odwiedzali ich podczas wakacji i w Budapeszcie i nad Balatonem. Ograniczenia związanie z pandemią nie zatrzymały tej współpracy, tylko ją przekształciły - w tym trudnym okresie szkoły zakończyły wspólny, wieloletni projekt zatytułowany "Mosty", którego owocem poza wieloma ciekawymi programami jest wspólna książka.

Ogólnokrajowa Szkoła Polska współpracuje również z warszawską Szkołą Podstawową nr 148 im. Hugona Kołłątaja - tam również gościli na lekcjach uczniowie z Węgier oraz ze Szkołą Podstawową nr 20 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie

Czym jest Lokalny Ośrodek Metodyczny?

logo-footer-okragle.png

Przy Ogólnokrajowej Szkole Polskiej na Węgrzech od lat działa Lokalny Ośrodek Metodyczny. Jest jednym z sieci placówek metodycznych powołanych do życia przez oddział doskonalenia nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, których celem jest decentralizacja szkoleń dla nauczycieli polonijnych.

 

Celem Wspólnoty jest wyznaczenie na danym terenie osoby (w naszym przypadku jest to dyrektor Szkoły, Anna Lang), która po ukończeniu odpowiednich szkoleń, będzie organizować i przeprowadzać kursy dla polonijnych nauczycieli z okolicy - do LOM-u w Budapeszcie przynależą całe Węgry, Czarnogóra, Serbia, Mołdawia i Rumunia).

  

Historia powstania Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech

szkola.png

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech rozpoczęła swoją działalność 1 września 2004 roku, a utworzona została w wyniku przekształcenia dotychczasowego modelu nauczania jakimi były tzw. "szkółki niedzielne". Działały one już od ponad 20 lat na całym obszarze Węgier. Początkowo szkółki niedzielne znajdowały się pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema, następnie od 1997 roku pieczę nad nauczaniem jęz. polskiego przejął Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej.

Organizacja ta stała się inicjatorem i założycielem Szkoły Polskiej na Węgrzech. Utworzony został model tzw. ”szkoły w rozproszeniu”, z główną siedzibą w Budapeszcie. Uczniowie spoza stolicy uczęszczają na zajęcia w oddziałach szkoły znajdujących się w różnych miastach kraju (m.in. w Pécs, Kaposvár, Szentendre, Gödöllő). Model naszej szkoły wykorzystała mniejszość bułgarska i grecka.

W 2009 roku, obok siedziby OSP, stanął nowy budynek szkolny. Na uroczystość przekazania budynku przyjechał ówczesny minister Ministerstwa Edukacji Narodowej- Krzysztof Stanowski.

W 2010 roku szkoła została uhonorowana prestiżową nagrodą ”za działalność na rzecz mniejszości narodowej” przyznawaną przez premiera Węgier.

​W 2012 roku, w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 23 marca, z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Szkoła otrzymała własny sztandar ufundowany przez Ambasadę RP w Budapeszcie.

 
 
 
 
 
 
szkola.png
szkola.png
plinfo_logo.png

Ogólnokrajowa Uzupełniająca Polska Szkoła i Przedszkole na Węgrzech

Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda

1102 Budapest, Állomás u. 10
tel.: +36 1 2612748

email: szkolpol@polonia.hu

facebook

www.plinfo.hu/polskaszkola

Anna Lang – dyrektor email: lang.anna@polonia.hu