top of page

POLONIA NOVA

Stowarzyszenie Kulturalne Użyteczności Publicznej Polonia Nova 

Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület

1061 Budapest, Jókai tér 1 fszt. 2. A 
www.polonianova.hu
email: biuro@polonianova.hu novapolonia@gmail.com

18762289_10156174125012564_282380210_n (
uniwersytet otwarty

Polonia Nova jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane działalnością na rzecz promocji kultury i nauki polskiej na Węgrzech i w innych krajach Europy. Stowarzyszenie współpracuje z polskimi, polonijnymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i kierunkach działania. Działa od roku 2006, a oficjalnie zarejestrowane zostało 5 listopada 2007 roku, jako organizacja, której podstawowym celem jest ochrona i rozwój języka, kultury i narodowych tradycji polskich na obczyźnie. W realizacji opisanych szczegółowo w Statucie zadań organizacji Polonia NOVA kładzie największy nacisk na trzy aspekty swojej działalności:

– Aktywizacja młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu polonijnym poprzez poszukiwanie nowych form działalności, które są atrakcyjne dla młodych ludzi, zacieśniają ich związki z Polską, rozwijają wiedzę na temat historii, jak również współczesnej kultury polskiej i jednocześnie dają możliwość rozwoju własnej kreatywności i kształcą przyszłych działaczy polonijnych. 

– Tworzenie podstaw do trwałej współpracy organizacji polonijnych, których cele są przecież wspólne. Ponieważ na Węgrzech istnieje spora liczba (często niewielkich) organizacji społeczno-kulturalnych, polskich i polsko-węgierskich, ze względu na rozproszenie sił i środków nie zawsze mogą one podjąć się przedsięwzięć na większą skalę, ponadto niejednokrotnie dochodzi do powielania lub nakładania się terminów programów, szczególnie związanych z ważniejszymi świętami kościelnymi i państwowymi. Dlatego też Polonia NOVA czyni starania nawiązania ścisłej współpracy z innymi organizacjami polonijnymi w celu realizacji wspólnych programów.

W 2008 roku Stowarzyszenie zawarło umowę o współdziałaniu z trzema Samorządami Mniejszości Polskiej, Towarzystwem Historycznym im. J. Piłsudskiego oraz Stowarzyszeniem Legion im. Wysockiego, a także ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha.

 

Ponadto, w celu wymiany doświadczeń i wspólnej organizacji programów młodzieżowych nawiązała kontakty z organizacjami polonijnymi w Belgii, Szwecji, Grecji i na Łotwie (w latach 2006-2008 międzynarodowe konferencje i wymiana młodzieży).

– Stworzenie możliwości dalszego dokształcania się, rozwoju wiedzy nie tylko o kraju ojczystym, jego historii i kulturze, ale także o kulturze innych narodów, przemianach społecznych zachodzących we współczesnym świecie. Temu celowi służyć miały wykłady i międzynarodowe konferencje organizowane w latach 2006-2008 i inicjatywa Uniwersytetu Otwartego.

UNIWERSYTET OTWARTY

Inauguracja polskiego Uniwersytetu Otwartego w Budapeszcie odbyła się w 2008 roku. Od tego czasu Uniwersytet Otwarty organizuje do kilkunastu wykładów rocznie, których głównymi słuchaczami są przedstawiciele Polonii na Węgrzech, jak również Węgrzy władający językiem polskim.

bottom of page