top of page

SZKOŁA PODSTAWOWA I ŚREDNIA

Dzieci, które chciałyby poznawać język polski, polską kulturę, geografię i historię a mieszkają na Węgrzech mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w dwóch polskich szkołach: w Ogólnokrajowej Uzupełniającej Polskiej Szkole i Przedszkolu na Węgrzech oraz w Szkole Polskiej im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie (jest jeszcze oczywiście opcja lekcji zdalnych np. libratus.edu.pl czy polonijka.edu.pl, ale to już inna rzeczywistość).

 

Każda z tych placówek jest świetnym miejscem, w każdej odpowiednio przygotowana kadra nauczycielska pracuje z wielkim oddaniem i świetnymi wynikami, ale fakt, że każda z jest inna, ma swój charakter i profil i dlatego – chociaż pewnie teoretycznie jest mnóstwo dzieci, które świetnie zaaklimatyzowałby się w obu – doświadczenie pokazuje, że to wcale nie jest takie proste. Bezsensownym wydaje się walka o miano „lepszej szkoły”, ale niewątpliwie warto jest skorzystać z możliwości wyboru, który jako Polacy i Polonia na Węgrzech mamy i – bez oceniania decyzji innych rodziców – wybrać, taką opcję nauki dla naszego dziecka, która w jego konkretnym przypadku i w przypadku naszej konkretnej rodziny sprawdzi się najbardziej.      

Jaki jest poziom nauki języka polskiego w polskich szkołach na Węgrzech? 

logo_uj_1.png

Ogólnokrajowa Polska Szkoła uczy języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Uczniowie mówiący po polsku uczą się po polsku gramatyki, literatury i wiedzy o kraju. Dla uczniów nie mówiących biegle, lub rozpoczynających naukę polskiego szkoła prowadzi zajęcia z języka polskiego jako obcego lub dziedziczonego na kilku poziomach – przydział do odpowiedniej grupy odbywa się po pewnym czasie chodzenia do szkoły, kiedy to nauczyciele poznają dziecko, jego potrzeby i możliwości i jest każdorazowo konsultowany z również z rodzicami.

cropped-logoSP_B_final.jpg

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP uczy języka polskiego na poziomie języka ojczystego. Oferta szkoły skierowana jest do wszystkich uczniów, którzy mówią lub pragną nauczyć się biegle mówić po polsku – zarówno dzieci obywateli polskich czasowo przebywających na Węgrzech, jak i zamieszkujących tutaj na stałe. Wykwalifikowana kadra, właściwie dobrane metody pracy i kontakt z polską grupą rówieśniczą gwarantują skuteczny przyrost umiejętności językowych u uczniów, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole ze słabszą znajomością języka. System oceniania dostosowany jest do poziomu znajomości języka.

Jakich przedmiotów uczy szkoła?

logo_uj_1.png
cropped-logoSP_B_final.jpg

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za Granicą, realizuje uzupełniający plan nauczania w zakresie szkoły podstawowej i liceum. (pełen tekst rozporządzenia)

Uzupełniający plan nauczania oznacza, że szkoła prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nieobjętych nauczaniem w szkołach macierzystych uczniów, tj.: z edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i wiedzy o Polsce (przedmiot łączący treści z zakresu historii Polski, geografii i wiedzy o społeczeństwie). W klasach I-III szkoły podstawowej uczniowie mają trzy godziny zajęć lekcyjnych, od klasy IV szkoły podstawowej 5 godzin. Układ godzin wynika z zatwierdzonego przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą arkusza organizacji na dany rok szkolny.

Z jakich podręczników korzystają uczniowie?

logo_uj_1.png

Uczniowie Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej mają do dyspozycji zestaw podręczników i ćwiczeń przygotowanych specjalne dla nich (fundusze na ten cel zapewnia węgierskie kuratorium). Są to wydawnictwa, które mają przedstawiać wiedzę dotyczącą Polski, jej kultury, geografii, literatury i historii ze świadomością tego, że ich adresatem są dzieci i młodzież mieszkający poza granicami kraju, a konkretnie na Węgrzech. Stąd pomysł żeby we wszystkich tych podręcznikach podkreślać i graficznie wyróżniać powiązania Polski i Węgier. Wszystkie podręczniki otrzymały pozytywną opinię węgierskich władz oświatowych i zostały dopuszczone do użytku w szkołach na terenie Węgier. Wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne (w tym materiały do nauki języka polskiego) i podręczniki dzieci otrzymują nieodpłatnie. Szkoła jest w trakcie przygotowywania własnego podręcznika do języka polskiego. ​Dzieci uczące się języka polskiego jako dziedziczonego (tzn. miały kontakt z językiem polskim, najczęściej rozumieją komunikaty w języku polskim, ale słabo lub wcale nie mówią), oraz dzieci uczące się języka polskiego, jako obcego używają specjalistycznych podręczników (różnych dla każdego z tych przypadków).

cropped-logoSP_B_final.jpg

W Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie uczniowie korzystają z darmowych polskich podręczników. Nauczyciele prowadzący poszczególne przedmioty dokonują samodzielnie wyboru podręczników kierując się stosownymi przepisami prawa i zgodnością z ramami programowymi określonymi w  Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za Granicą, a także możliwościami językowymi danego oddziału klasowego. Wybrany podręcznik po konsultacji z rodzicami zostaje wpisany do zestawu obowiązujących podręczników szkolnych i zatwierdzony przez kierownika Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP.

Kto sprawuje nadzór merytoryczny nad szkołą?

logo_uj_1.png

Ogólnokrajowa Polska Szkoła na Węgrzech jest częścią węgierskiego systemu oświaty – i jak wszystkie placówki oświatowe na Węgrzech - podlega nadzorowi merytorycznemu węgierskiego Kuratorium (Oktatási Hivatal) i węgierskiego Ministerstwa Zasobów Ludzkich (Emberi Erőforrások Miniszteriuma) oraz administracyjnie i finansowo Ogólnokrajowemu Samorządowi Polskiemu na Węgrzech, który to jest też organem założycielskim placówki.

cropped-logoSP_B_final.jpg

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP jest polską placówką publiczną. Na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej w Polsce organem prowadzącym szkołę jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy ul. Kieleckiej 43 w Warszawie www.orpeg.pl.Szkoły takie jak nasza budapeszteńska placówka, które podlegają ORPEG działają w 35 krajach świata. Największe ośrodki znajdują się w Paryżu, Atenach i Brukseli. W roku szkolnym 2021/2022 naukę w szkołach przy polskich placówkach dyplomatycznych pobierało ponad 17 tys. uczniów. Pracuje w nich blisko 600 nauczycieli.

Czy do szkoły trzeba zdać egzaminy wstępne?

logo_uj_1.png

Nie, Ogólnokrajowa Polska Szkoła na Węgrzech nie przeprowadza egzaminów wstępnych. Uczniowie przyjmowani są na podstawie wniosku rodziców dostarczonego do szkoły. Szczegóły procesu rekrutacji są dostępne na stronie szkoły www.szkolpol.hu/rekrutacja-beiratkozas

cropped-logoSP_B_final.jpg

Nie, Szkoła Polska przy Ambasadzie RP nie przeprowadza egzaminów wstępnych. Uczniowie przyjmowani są na podstawie wniosku rodziców dostarczonego do szkoły.

Czy za naukę w Polskiej Szkole się płaci?

logo_uj_1.png

Nie, Ogólnokrajowa Polska Szkoła na Węgrzech jest szkołą publiczną i bezpłatną.

cropped-logoSP_B_final.jpg

Nie, Szkoła Polska przy Ambasadzie RP jest szkołą publiczną i bezpłatną.

W jakim wieku można zapisać dziecko do szkoły? 

logo_uj_1.png

Zgodnie z obowiązującymi na Węgrzech przepisami oświatowymi do Ogólnokrajowej Polskiej Szkoły  można zapisać dziecko, które do 31 sierpnia danego kroku kalendarzowego ukończyło 6 lat, a krok ten można o rok przyśpieszyć lub opóźnić w konkretnych, jednostkowych przypadkach – do tego każdorazowo niezbędna jest opinia Kuratorium.   


Jakkolwiek przepisy te obowiązują oczywiście również przy zapisach do Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wymaganego wieku mogą zostać zapisane do grupy zerówkowej lub – jeżeli bardzo dobrze mówią po polsku – uczęszczać na zajęcia pierwszej klasy jeszcze bez formalnego zapisu (oczywiście nie otrzymują wtedy oficjalnej oceny, ani świadectwa).   

cropped-logoSP_B_final.jpg

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi w Polsce  do klasy I szkoły podstawowej w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP mogą zostać zapisane dzieci 7-letnie lub 6-letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej.  

Co zrobić, żeby zapisać dziecko do szkoły?

logo_uj_1.png

Zapisy do Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej odbywają się do 30 czerwca, ale w razie potrzeby przez cały rok. Zgłosić się można bezpośrednio, osobiście w sekretariacie szkoły, telefonicznie (+36 1 2612748), lub emailem (szkolpol@polonia.hu). Rekrutację prowadzą również nauczycielki lokalnych oddziałów

Zgłoszenie ucznia do szkoły jest ważne po wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu w szkole (można pocztą) karty zgłoszeniowej i oświadczenia. Szczegóły procesu rekrutacji są dostępne na stronie szkoły www.szkolpol.hu/rekrutacja-beiratkozas

 

cropped-logoSP_B_final.jpg

Zapisy do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie odbywają się do 15 czerwca, ale w razie potrzeby trwają przez cały rok. Zasady rekrutacji i wszystkie wymagane formularze rekrutacyjne znaleźć można na stronie www.szkolapolska.hu/zapisy lub na stronie www.budapeszt.orpeg.pl/rekrutacja

Jakie świadectwo otrzymuje uczeń?

logo_uj_1.png

Ogólnokrajowa Polska Szkoła na Węgrzech wydaje świadectwa węgierskiego systemu oświaty, na którym wpisywane są oceny z języka polskiego i wiedzy o Polsce.

 

Od roku szkolnego 2020/21 wydawane świadectwa są dokumentami dwujęzycznymi (polsko-węgierskimi).

Poza tym ocena z języka polskiego, jako narodowościowego może zostać równolegle wpisana na świadectwo macierzystej szkoły węgierskiej ucznia (tak podstawowej jaki i średniej) oraz na świadectwo maturalne. Wpisu dokonuje się na wniosek i za zgodą rodziców i uczniów (na koniec każdego semestru Szkoła Polska oficjalnie zawiadamia szkoły macierzyste o postępach ucznia w nauce i otrzymanej ocenie). Uzyskana ocena liczy się do średniej – uczeń ma jeden przedmiot więcej niż jego koledzy i koleżanki z klasy.

 

cropped-logoSP_B_final.jpg

Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej

Jaką legitymację szkolną otrzymuje uczeń?

logo_uj_1.png

Ogólnokrajowa Szkoła Polska jest szkołą uzupełniającą działającą w ramach węgierskiego systemu oświaty dlatego uczęszczający do niej uczniowie posiadają już węgierskie legitymacje szkolne

Uczniowie mogą otrzymać legitymację ucznia polonijnego.

 

cropped-logoSP_B_final.jpg

Uczniowie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie mają prawo do polskich legitymacji szkolnych wystawianych na tych samych zasadach, co w kraju. Legitymacje dają uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego na terenie Polski.

Czy ocena z języka polskiego liczy się do średniej w macierzystej szkole węgierskiej lub międzynarodowej ucznia? 

logo_uj_1.png

Na życzenie ucznia (i rodzica) ocena z języka polskiego uzyskana w Ogólnokrajowej Szkole Polskiej na Węgrzech jest wpisywana na węgierskie świadectwo (ale nie musi) i tak, jak każdy inny przedmiot w węgierskiej szkole liczy się do średniej (uczeń ma o jeden przedmiot więcej niż jego koledzy w klasie).

W przypadku uczniów Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej, język polski może być również uznany, jako drugi język obcy, w macierzystej szkole średniej węgierskiej – uczeń może w ogóle nie wybierać drugiego języka obcego (jest nim wtedy język polski), lub wybrać opcję chodzenia na zajęcia z drugiego języka ale bez wpisywania oceny z tego przedmiotu. 

 

cropped-logoSP_B_final.jpg

Ocena z języka polskiego uzyskana w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP, jako placówki w polskim systemie edukacyjnym, nie  jest wpisana na węgierskie świadectwo.

Kiedy odbywają się zajęcia w Polskiej Szkole?

logo_uj_1.png

Zajęcia w Ogólnokrajowej Szkole Polskiej się raz w tygodniu. Oddział w Budapeszcie i oddziały na terenie Węgier zajęcia prowadzone są w różne dni tygodnia (w dni powszednie lub w soboty), również po południu. Przy ustalaniu grafiku zajęć dyrekcja stara się brać pod uwagę logistykę dowozu do szkoły rodzeństw, ale przy najlepszych nawet intencjach nie zawsze się udaje zgrać ich na ten sam termin (w takich przypadkach często w następnym roku szkolnym taka rodzina, jest pierwszą do której dostosowuje się plan). Fakt, że nasze dziecko w danym roku ma zajęcia w sobotę rano czy w środę po południu nie oznacza oczywiście, że będzie tak w następnym (często tak jest, ale to nie absolutna reguła). 

 

cropped-logoSP_B_final.jpg

Zajęcia w Szkole Polskiej przy Ambasadzie odbywają się raz w tygodniu - w poniedziałki, wtorki i środy od godziny 16:00 (nie ma zajęć w weekendy). W obu szkołach przy ustalaniu grafiku zajęć dyrekcja stara się brać pod uwagę logistykę dowozu do szkoły rodzeństw, ale przy najlepszych nawet intencjach nie zawsze się udaje zgrać ich na ten sam termin (w takich przypadkach często w następnym roku szkolnym taka rodzina, jest pierwszą do której dostosowuje się plan). Fakt, że nasze dziecko w danym roku ma zajęcia w sobotę rano czy w środę po południu nie oznacza oczywiście, że będzie tak w następnym (często tak jest, ale to nie absolutna reguła). 

Gdzie odbywają się zajęcia?

logo_uj_1.png

Głowna siedziba Ogólnokrajowej Polskiej Szkoły znajduje się w Budapeszcie przy Állomás utca 10 (X dzielnica, Kőbánya) – tu odbywają się rady pedagogiczne, urzęduje dyrektor placówki, działa szkolny sekretariat i biblioteka. Szkoła sąsiaduje tam bezpośrednio z siedzibami Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego i Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum.

 

Ogólnokrajowa Szkoła Polska jest szkołą działającą na zasadach szkoły w rozproszeniu i prowadzi zajęcia na terenie całych Węgier, klasy otwierane są wszędzie tam, gdzie lokalna społeczność zgłosi takie zapotrzebowanie i gdzie zbierze się określona w przepisach ustawy oświatowej grupa uczniów. Jest to system pozwalający z jednej strony na dotarcie do możliwie największej grupy dzieci (co tradycyjnie było przywilejem polonijnych szkółek niedzielnych), z drugiej, poprzez połączenie klas w jednorodny organizm szkolny pozwala na utrzymanie jednolitego programu i wysokiego poziomu nauczania (co z kolei jest problemem w systemie szkółek niedzielnych).  W roku szkolnym 2021/22 zajęcia odbywają się w: Budapeszcie oraz Budakeszi, Csór, Cegléd, Dunaújváros, Göd, Debreczynie, Pécs, Szentendre, Szolnoku i Veszprém. ​Największa grupa uczniów uczęszcza do oddziału w Budapeszcie.

 

Wszystkie budynki i sale lekcyjne, w których prowadzone są zajęcia spełniają takie same normy bezpieczeństwa jak sale każdej innej węgierskiej szkoły.

 

cropped-logoSP_B_final.jpg

 Siedziba Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie znajduję się w specjalnie zaadaptowanym na potrzeby szkoły lokalu w kompleksie mieszkaniowym pracowników dyplomatycznych przy Törökvész út 15, w II dzielnicy Budapesztu. Dysponuje trzema salami dydaktycznymi, biblioteką, sekretariatem szkolnym i przestronnym korytarzem z aneksem kuchennym, na którym rodzice mogą oczekiwać na swoje dzieci.

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów z języka polskiego?

logo_uj_1.png

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech nie tylko przygotowuje uczniów do egzaminów państwowych o standardach europejskich (ECL) z języka polskiego na każdym poziomie, ale także - dwa razy do roku - przeprowadza takie egzaminy. Szkoła jest zarejestrowaną placówką przyjmowania egzaminów ECL z języka polskiego. Praktyka pokazuje, że młodzież szkolna z powodzeniem zdaje egzaminy na poziomie średnim zaawansowanym. Na egzaminy mogą zgłaszać się również chętni spoza szkoły - tak młodzież, jak i dorośli. Na egzaminy zgłaszać się można bezpośrednio na stronie www.ECL.hu . Egzaminy są płatne

 

cropped-logoSP_B_final.jpg

Tak, Szkoła Polska przy Ambasadzie RP przygotowuje uczniów do egzaminów z języka polskiego.

Czy szkoła przygotowuje do węgierskiej matury z języka polskiego?

logo_uj_1.png

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech przygotowuje uczniów do matury z języka polskiego jako narodowościowego przez 4 lata liceum - od klasy 9 do 12. Uczniowie klas gimnazjalnych mogą wybrać profil swojego kształcenia: zajęcia z literatury polskiej lub zajęcia językowe bogacące słownictwo i przygotowujące do egzaminu z języka (chętni mogą oczywiście chodzić na oba, bo zajęcia odbywają się w różnych terminach).

Węgierska matura z języka polskiego jest innym egzaminem niż matura z języka polskiego przeprowadzana w szkołach w Polsce, gdyż jest egzaminem z języka, ocenia kompetencje językowe maturzysty – jest to egzamin podobny do egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomie B2. Egzaminy pisemne z lat poprzednich (od 2005 roku) są dostępne na stronie kuratorium.

 

cropped-logoSP_B_final.jpg

Uczniowie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP po ukończeniu liceum realizując treści polskich ram programowych wspartych szeregiem ćwiczeń przygotowujących do egzaminów certyfikacyjnych z języka są bardzo dobrze przygotowani do przystąpienia do matury z języka polskiego, jako narodowościowego w systemie węgierskim

Czy szkoła przeprowadza węgierski egzamin maturalny z języka polskiego?

logo_uj_1.png

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech samodzielnie nie przeprowadza egzaminu maturalnego, ale na wniosek odpowiednich instytucji węgierskich rokrocznie bierze udział w ich organizacji.

 

Zgodnie z przepisami węgierskiego prawa oświatowego uczniowie szkół średnich mogą przystępować do węgierskiego egzaminu maturalnego z języka narodowościowego po zaliczeniu 4 lat nauki języka polskiego w węgierskim gimnazjum (lub oczywiście szkole uzupełniającej działającej w ramach węgierskiego systemu oświaty) – na tej podstawie zgłaszają chęć zdawania takiego egzaminu w swojej macierzystej szkole średniej.

 

Egzaminy maturalne organizuje i fizycznie przeprowadza macierzysta szkoła ucznia (matura poziomu średniego) lub węgierski Kormányhivatal (matura rozszerzona). Instytucje przeprowadzające egzaminy pisemne często zwracają się potem do nauczycieli Szkoły Polskiej z prośbą o sprawdzenie prac, a także o przeprowadzenie egzaminów pisemnych.

Egzaminy maturalne z języków narodowościowych – jak i z kilku innych przedmiotów – mogą być zdawane w trybie przyśpieszonym, po ukończeniu przez ucznia 10 klasy (2 klasy szkoły średniej) oraz po pomyślnym zdaniu egzaminu klasyfikacyjnego z kolejnych dwóch lat (osztályozó vizsga). Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech corocznie przeprowadza egzamin klasyfikacyjny dla chętnych uczniów – jego warunkiem wynikającym z przepisów prawa oświatowego i wykładni węgierskiego Kormányhivatal jest posiadanie ocen z przynajmniej dwóch lat nauki języka polskiego w szkole średniej działającej w węgierskim systemie oświaty (szkoła uzupełniająca lub węgierska szkoła średnia).   

cropped-logoSP_B_final.jpg

Uczniowie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP, pragnący przystąpić do egzaminu maturalnego z języka polskiego w systemie węgierskim mają prawnie zagwarantowaną taką możliwość. Jako uczniowie szkoły średniej działającej w węgierskim systemie oświaty, a także jako absolwenci naszej szkoły, czyli zagranicznej placówki edukacyjnej dla systemu węgierskiego po spełnieniu warunków określonych przepisami mogą zostać dopuszczeni do egzaminu maturalnego z języka polskiego.  W sprawie terminów i procedur maturalnych prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły.

Czy szkoła przygotowuje uczniów do zdania polskiej matury z języka polskiego lub innego przedmiotu?

logo_uj_1.png

Ogólnokrajowa Szkoła Polska nie przygotowuje do egzaminów maturalnych przeprowadzanych w Polsce, aczkolwiek uczniowie klas szkoły średniej jako kierunek nauki mogą wybrać zajęcia z literatury polskiej, których program w znacznym stopniu pokrywa się z programem tego przedmiotu w polskich szkołach w Polsce.

cropped-logoSP_B_final.jpg

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Budapeszcie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za Granicą, realizuje uzupełniający plan nauczania z języka polskiego, który opracowany jest na podstawie polskiej podstawy programowej. Oznacza to, że szkoła nasza przygotowuje ucznia do zdania matury z języka polskiego w polskim systemie edukacji.

Czy szkoła przeprowadza polski egzamin maturalny z języka polskiego lub innego przedmiotu?

logo_uj_1.png

Nie, Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech nie przeprowadza polskich (takich jak w Polsce) egzaminów maturalnych. 

cropped-logoSP_B_final.jpg

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Budapeszcie stwarza możliwości przystąpienia do polskiego egzaminu maturalnego. Uczeń zainteresowany polską maturą zostaje skierowany do Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej w ramowym planie nauczania, działającego podobnie jak Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Budapeszcie w strukturze Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (nauka w systemie kształcenia na odległość). Zakończenie tego liceum umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego zgodnego z polskim prawem oświatowym. Egzamin odbywa się w Warszawie.  www.orpeg.pl/ksztalcenie-na-odleglosc/liceum-ogolnoksztalcace/matura/

logo_uj_1.png
Budapeszt_kosciol_polski_fot.BB.Szadai.jpg
16708381_608062499388436_4572959361727578206_n.png
IMG_20210612_103550.jpg
131535407_3664996010230054_710890371051713311_n.png
bem
87281821_641936316617159_3548589743316926464_n.jpg
logo150_edited.jpg
wojciech bialy.gif
Theater_edited.jpg
401273678_122104533020106074_3513181945999198007_n.jpg
cropped-logoSP_B_final.jpg
50894941_2487308651283675_8544160574315954176_n.jpg
Screenshot 2022-08-23 173354.jpg
dom kultury-01.jpg
legion wysockiego
23435421_2105230436367158_1003716743_n_e
bottom of page